Now Playing: Mohu studii opustit predcasne?
Loading...
Advertisement
Related Research Articles
Video Text
Po vstupu do klinické studie m?žete kdykoli zm?nit své rozhodnutí a studii opustit.
Navíc, pokud se v pr?b?hu studie objeví nové skute?nosti, které by mohly mít vliv na Váš zdravotní stav nebo by mohly mít vliv na rozhodnutí o ú?asti ve studii, budete o nich informováni. Ú?astníci takového typu klinické studie musí být vždy informováni o všech d?ležitých faktech.
Vaši ú?ast ve studii m?že ukon?it léka? provád?jící studii. To se m?že stát, jestliže:
* se v pr?b?hu studie objeví problémy, které mají vliv na Vaši bezpe?nost nebo na bezpe?nost
celé skupiny lidí.
* pot?ebujete lé?bu, která není v rámci studie povolena.
* léka? provád?jící studii nebo koordinátor cítí, že nedodržujete své povinnosti a Vaše další ú?ast
¨ ve studii by mohla být pro Vás nebezpe?ná.
* jste ot?hotn?la.
* je studie ukon?ena z jiného d?vodu.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.