Now Playing: Je mou povinností se studie úcastnit?
Loading...
Advertisement
Related Research Articles
Video Text
Fakt, že jste se seznámili s ú?elem studie neznamená, že se MUSÍTE studie zú?astnit. Rozhodnutí o za?azení do klinického výzkumu je zcela dobrovolné.
S rozhodnutím není t?eba sp?chat, d?kladn? se seznamte s potencionálním rizikem
i s p?ínosem studie a s požadavky na ú?astníky studie. Po shlédnutí prezentace máte možnost hovo?it s léka?em provád?jícím studii a položit mu dotazy.
Rozhodnutí o své ú?asti ve studii ud?lejte až poté, kdy získáte jistotu, že všechny aspekty studie jsou Vám jasné.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.