Now Playing: Arastirma Çalismasi Nedir?
Loading...
Advertisement
Related Research Articles
Video Text
Ara?t?rma çal??mas? veya klinik deney, t?bbi ara?t?rmac?lar?n belirli bir ilaç, a?? veya di?er bir tedavi yöntemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için gerçekle?tirdikleri organize bir yöntemdir. Çal??man?n sonuçlar?, tedavi ile ilgili ?u gibi önemli sorulara cevap vermek için kullan?l?r:
* Güvenli mi?
* Etkili mi?
* Ve olas? yan etkileri nelerdir?
Ara?t?rma çal??malar?, elde edilen bilgiler hatas?z olmas? amac?yla farkl? ürün ve fikirler organize bir ?ekilde test edecek ?ekilde tasarlanm??t?r. Ara?t?rma çal??malar? ayr?ca, hastalar?n zarar görmesini önlemeye yönelik kurallara da uyar.
Bu güne kadar ara?t?rma çal??malar? sayesinde birçok sorunun cevaplar?n? ö?renebildik. Örne?in, kalp krizi geçirirken aspirin alman?n i?e yarayaca??n? veya mamogram çektirmenin meme kanserinin fark?na var?lmas?na yard?mc? olaca??n? ö?rendik.
T?bbi ara?t?rma belirsizlikler içerir ve riskler ta??yabilir. Ancak, do?ru ?ekilde sürdürüldü?ünde, ara?t?rma çal??malar? mevcut birçok hastal?k ve t?bbi duruma kar?? daha iyi tedavi yöntemleri geli?tirmekte bize yard?mc? olan en güvenli ve en etkin yoldur.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.