Now Playing: Çalismadan Erken Ayrilabilir miyim?
Loading...
Advertisement
Related Research Articles
Video Text
Bir ara?t?rma çal??mas?na kat?ld???n?zda, fikrinizi her an de?i?tirebilir ve çal??madan çekilebilirsiniz.
Ayr?ca, çal??ma süresince, durumunuzu veya devam edip etmeme iste?inizi etkileyebilecek yeni bir bilgi edinildi?i takdirde bundan haberdar edilirsiniz. Bu tip ara?t?rmalara kat?ld???n?zda, tüm hususlar? bilmeniz sizin için önemlidir.
Çal??ma Doktoru da kat?l?m?n?za erken son verebilir. Bunun nedeni a?a??daki gibi durumlar olabilir:
* Çal??ma s?ras?nda, çal??ma grubunun tamam? veya bireysel olarak sadece sizinle ilgili bir güvenlikle ilgili sorunlarla kar??la??lmas?.
* Bu çal??mada izin verilmeyen bir tedaviye ihtiyac?n?z olmas?.
* Çal??ma Doktoru veya koordinatörün sorumluluklar?n?z? yerine getirmedi?inizi ve bu yüzden de kat?l?m?n?z?n sürdürmeye izin vermenin riskli oldu?unu dü?ünmesi.
* Gebe kalman?z.
* Veya çal??man?n ba?ka bir sebeple iptal edilmesi.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.