Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Term%c3%adny+pouz%c3%advan%c3%a9+v+klinick%c3%a9+studii+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fterm%c3%adny-pouz%c3%advan%c3%a9-v-klinick%c3%a9-studii-video.html
Email Video

Termíny pouzívané v klinické studii

Clip Number: 2 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
P?i seznamování se s klinickými studiemi se pravd?podobn? setkáte s výrazy, které popisují jednotlivé ?ásti studie, jako nap?íklad:
* protokol
* placebo
* a dvojit? zaslepená nebo dvojit? maskovaná.
Nyní si popíšeme jejich význam.
Protokol p?edstavuje sadu pravidel, kterými se studie musí ?ídit. Protokol uvádí, co je cílem studie, kdo se m?že zú?astnit a jak dlouho studie potrvá. Obsahuje také plán test? a procedur, které se b?hem studie provádí a jaké lé?ebné prost?edky a léky jsou b?hem studie užívány.
Placebo je neaktivní pilulka nebo jiný lé?ebný prost?edek, který nemá žádný skute?ný ú?inek na zdravotní stav osob. V n?kterých klinických studiích je jedné skupin? lidí podáváno placebo, zatímco jiná skupina užívá nový lék. Ú?inky nového léku jsou porovnávány s placebem, aby bylo možno zjistit, zda je nový lék bezpe?ný a ú?inný.
Dvojit? zaslepená nebo dvojit? maskovaná studie znamená, že ani léka? ani dobrovolní ú?astnící studie nev?dí, zda pacient užívá nový lék, standardní lék nebo placebo. Tím je zajišt?no, že o?ekávání pacienta a léka?e provád?jícího studii neovlivní výsledky studie.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.