Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Proces+zvan%c3%bd+informovan%c3%bd+souhlas+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fproces-zvan%c3%bd-informovan%c3%bd-souhlas-video.html
Email Video

Proces zvaný informovaný souhlas

Clip Number: 5 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Proces informovaného souhlasu byl zaveden z d?vodu ochrany lidí zapojených do klinické studie. Proces vyžaduje, aby pracovníci výzkumu vysv?tlili a projednali studii s lidmi, kte?í uvažují o ú?asti. Pochopení všech podrobností o výzkumu b?hem procesu informovaného souhlasu umož?uje lidem u?init co možná nejlepší rozhodnutí týkající se jejich ú?asti ve studii.
Po shlédnutí prezentace a seznámení se s formulá?em informovaného souhlasu budete mít možnost hovo?it s léka?em provád?jícím studii a položit mu dotazy. P?ed vydáním souhlasu
s ú?astí m?žete shlédnout také video prezentaci. Po seznámení se s informacemi o studii
a testech, které budou provedeny, budete požádáni o podpis formulá?e „Informovaný souhlas", tím potvrdíte, že všechny údaje byly vysv?tleny uspokojiv? a že si p?ejete zú?astnit se studie.
Váš souhlas nebo rozhodnutí o pokra?ování ve studii je zcela dobrovolné. D?vodem rozhodnutí o ú?asti ve studii musí být skute?nost, že je to pro VÁS to nejlepší, nesmíte cítit, že jste nuceni p?áteli, rodinou nebo poskytovatelem léka?ské pé?e. Výzkumný tým si je v?dom, že toto je velmi závažné rozhodnutí a je p?ipraven poskytnout Vám podporu, a? už je Vaše rozhodnutí jakékoli.
Proces informovaného souhlasu je trvalý proces. Pokud se p?ihlásíte do studie, budete dostávat veškeré nové informace o lé?b?, které by mohly ovlivnit Vaši ochotu nadále se ú?astnit studie. Podepsáním souhlasu nejste vázáni k ú?asti ve studii. Kdykoli se m?žete rozhodnout studii opustit.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.