Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Pr%c3%a1va+%c3%bacastn%c3%adka+studie+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fpr%c3%a1va-%c3%bacastn%c3%adka-studie-video.html
Email Video

Práva úcastníka studie

Clip Number: 11 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Jako ú?astník klinické studie máte právo:
* být informován o povaze a ú?elu studie.
* obdržet vysv?tlení o procedurách provád?ných v rámci studie a o podávaném léku.
* být informován o nepohodlí a riziku, které je možno o?ekávat.
* být informován o alternativní lé?b?, která by mohla být pro Vás výhodn?jší, a o rizicích
a p?ínosech s ní spojených.
* být informován o dostupných metodách lé?ení v p?ípad?, že se objeví b?hem studie
komplikace.
Máte rovn?ž právo:
* ptát se na postupy a léky používané v rámci studie.
* ukon?it kdykoli ú?ast ve studii, aniž by Vás to jakkoli nep?ízniv? ovlivnilo.
* obdržet podepsanou a datovanou kopii formulá?e informovaného souhlasu.
* na u?in?ní dobrovolného rozhodnutí o ú?asti v klinické studii bez jakéhokoli nátlaku, na
základ? pravdiv? podaných informací a bez jakéhokoli ovliv?ování.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.