Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Mohu+studii+opustit+predcasne%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fmohu-studii-opustit-predcasne-video.html
Email Video

Mohu studii opustit predcasne?

Clip Number: 13 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Po vstupu do klinické studie m?žete kdykoli zm?nit své rozhodnutí a studii opustit.
Navíc, pokud se v pr?b?hu studie objeví nové skute?nosti, které by mohly mít vliv na Váš zdravotní stav nebo by mohly mít vliv na rozhodnutí o ú?asti ve studii, budete o nich informováni. Ú?astníci takového typu klinické studie musí být vždy informováni o všech d?ležitých faktech.
Vaši ú?ast ve studii m?že ukon?it léka? provád?jící studii. To se m?že stát, jestliže:
* se v pr?b?hu studie objeví problémy, které mají vliv na Vaši bezpe?nost nebo na bezpe?nost
celé skupiny lidí.
* pot?ebujete lé?bu, která není v rámci studie povolena.
* léka? provád?jící studii nebo koordinátor cítí, že nedodržujete své povinnosti a Vaše další ú?ast
¨ ve studii by mohla být pro Vás nebezpe?ná.
* jste ot?hotn?la.
* je studie ukon?ena z jiného d?vodu.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.