Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Kdo+financuje+klinick%c3%a9+studie%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fkdo-financuje-klinick%c3%a9-studie-video.html
Email Video

Kdo financuje klinické studie?

Clip Number: 4 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Klinické studie jsou sponzorovány r?znými organizacemi i jednotlivci, nap?íklad:
* léka?i
* léka?skými institucemi
* nadacemi
* skupinami dobrovolník?
* producenty zdravotnických za?ízení
* a farmaceutickými spole?nostmi.
Organizace sponzorující výzkum obvykle financují všechna léka?ská vyšet?ení, testy, lé?bu
i následnou pé?i. To je b?žný zp?sob ujednání, ale nemusí to tak být pokaždé. O zp?sobu financování konkrétní studie Vás p?esn? bude informovat léka? provád?jící studii.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.