Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Jsou+klinick%c3%a9+studie+bezpecn%c3%a9%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fjsou-klinick%c3%a9-studie-bezpecn%c3%a9-video.html
Email Video

Jsou klinické studie bezpecné?

Clip Number: 6 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Klinické studie jsou spojené s ur?itým rizikem a p?i jejich provád?ní se tedy musí postupovat podle ?ady pravidel a p?edpis?, aby byla zajišt?na maximální bezpe?nost pacienta.
Nap?íklad ve Spojených státech musí být klinický výzkum schválen etickou komisí s názvem Institutional Review Board, IRB. V Evrop? je rovn?ž každá studie schvalována etickou komisí. Komise jsou ustaveny z d?vodu ochrany pacient? ú?astnících se v klinických studiích.
Komise jsou složeny z v?dc?, léka?? a z p?edstavitel? místních spole?ností, které nep?sobí ve zdravotnictví. Etické komise kontrolují studii, aby se p?esv?d?ily, zda se pacient?m dostává náležité ochrany jejich zdraví a zda riziko ve srovnání s potencionálními p?ínosy není p?íliš velké. Komise po spušt?ní studie stále sledují, zda je pr?b?h studie pro ú?astníky bezpe?ný.
Do etických zásad pr?b?hu studie pat?í, že studie je hodnocena pracovníky v?deckých institucí. Hodnocení se zam??uje na etiku, bezpe?nost a hodnoty v?deckého výzkumu. Instituce provád?jící výzkum musí pr?b?žn? sledovat získané údaje a bezpe?nost pacient?.
Proces informovaného souhlasu, o kterém se hovo?í v základní prezentaci, rovn?ž poskytuje pacient?m ochranu. Díky n?mu mohou pacienti d?kladn? pochopit všechny aspekty studie a lépe se rozhodnout, zda se studie zú?astní.
A nakonec velmi d?ležitá v?c. Jestliže jste ú?astníky klinického výzkumu, NESMÍTE se ú?astnit žádné jiné klinické studie bez souhlasu poskytovatele léka?ské pé?e. Toto ustanovení Vás chrání p?ed možným poškozením zdraví v souvislosti s dalšími odb?ry krve nebo rentgenováním, interakcí testovaných lék? a podobným nebezpe?ím.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.