Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Jednotliv%c3%a9+f%c3%a1ze+klinick%c3%a9ho+v%c3%bdzkumu+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fjednotliv%c3%a9-f%c3%a1ze-klinick%c3%a9ho-v%c3%bdzkumu-video.html
Email Video

Jednotlivé fáze klinického výzkumu

Clip Number: 3 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Klinické studie jsou obvykle rozd?leny do n?kolika fází. Každá fáze se zam??uje na r?zný cíl, ale dohromady sm??ují k základnímu zám?ru, kterým je nalezení nové nebo dokonalejší lé?by.
Ve fázi 1 je nový lék nebo lé?ba testována na malé skupin? lidí - obvykle asi 20 až 80 lidí. Nová lé?ba byla již testována v laborato?i nebo na zví?atech a bylo prokázáno, že je bezpe?ná
a potencionáln? m?že mít p?ínos pro pacienty. Byla též p?edložena vládní kontrolní instituci
a byla schválena pro použití p?i testování na lidech.
Ú?elem této fáze je zjistit, zda je p?ípravek bezpe?ný pro lidi a pokud ano, jak a v jakém množství má být podáván. Ú?astníci této fáze studie jsou sledováni velmi d?kladn? a výzkumní pracovníci zaznamenávají a studují všechny vedlejší ú?inky, které se po dobu užívání studijního léku objeví.
Ve fázi 2 obdrží lék nebo lé?bu v?tší skupina lidí. M?že zde být i skupina lidí, která místo nového prost?edku obdrží placebo. Hlavním zám?rem této fáze je zjistit, zda nový lé?ebný prost?edek je skute?n? ú?inný v lé?b? onemocn?ní nebo zda vede k zlepšení zdravotního stavu. Pokra?uje se ve studiu bezpe?nosti léku nebo lé?by a všechny vedlejší ú?inky jsou pe?liv? vyhodnocovány.
Fáze 3 studie zahrnuje velkou skupinu lidí. Ú?astníci fáze 3 jsou obvykle náhodn? rozd?leni do r?zných skupin. Jednu skupinu tvo?í až n?kolik tisíc lidí, kterým je podáván nový lé?ebný prost?edek.
Další skupina užívá standardní lék pro toto onemocn?ní nebo užívá placebo. Skupina se nazývá „kontrolní" skupina. Vedlejší ú?inky a lé?ebné úsp?chy u lidí užívajících nový lé?ebný prost?edek se porovnávají s výsledky kontrolní skupiny. To pomáhá v?dc?m p?i zkoumání, zda je nový lék skute?n? bezpe?n?jší a ú?inn?jší.
B?hem této fáze výzkumný tým pokra?uje ve sb?ru informací o vedlejších ú?incích a studuje ?etnost odezvy a ú?ink? léku na kvalitu a délku života pacient?.
Po ukon?ení výzkumné fáze 3 m?že být lék p?edán státním orgán?m ke kone?nému schválení.
Jakmile je nový lék schválen, mohou být provád?ny další klinické studie. Ty se nazývají fáze 4 studie. Tyto studie jsou provád?ny z mnoha d?vod?. Jedním z d?vod? m?že být zkoumání ú?inku lé?by v r?zných skupinách lidí, nap?íklad skupin? lidí stejné rasy nebo v?ku. Jsou též shromaž?ovány údaje o dlouhodobých ú?incích nového léku.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.