Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Dotazy+na+v%c3%bdzkumn%c3%bd+t%c3%bdm+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fdotazy-na-v%c3%bdzkumn%c3%bd-t%c3%bdm-video.html
Email Video

Dotazy na výzkumný tým

Clip Number: 12 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
N?které vhodné dotazy, které by p?i Vašem rozhodování o ú?asti ve studiu bylo dobré položit:
* Jaký je cíl studie?
* Kdo provádí kontrolu studie a kdo ji schvaluje?
* Kdo studii financuje?
* Co studie zahrnuje?
* Jaké druhy test? a lé?by budou provád?ny?
* Jaké léky a metody lé?by jsou po dobu trvání studie zakázané?
* Jakým zp?sobem se kontrolují údaje a bezpe?nost pacient??
* Kam jdou informace získané ve studii?
* Jaké jiné mám možnosti a jaké jsou jejich p?ednosti a nedostatky?
* Jak studie ovlivní m?j b?žný život?
* Jaká jsou v souvislosti se studií o?ekávaná rizika a vedlejší ú?inky?
* Jak dlouho bude studie trvat?
* Budu se podílet na nákladech?
* Jakou lé?bu obdržím, bude-li v souvislosti se studií poškozeno mé zdraví?
* P?edpokládá studie provád?ní dlouhodobé následné pé?e?
Naše dnešní prezentace se dotkla v?tšiny z t?chto témat. ?ím více informací o studii se dozvíte, tím fundovan?jší bude Vaše rozhodnutí o ú?asti ?i neú?asti ve studii.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.