Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+obn%c3%a1s%c3%ad+%c3%bacast+ve+studii+v+praxi%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fco-obn%c3%a1s%c3%ad-%c3%bacast-ve-studii-v-praxi-video.html
Email Video

Co obnásí úcast ve studii v praxi?

Clip Number: 7 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
N?kte?í pacienti mají o ú?asti ve studii pochybnosti. Obávají se, že jsou p?edm?tem pokus?
a bojí se o svou bezpe?nost. Pochopení pr?b?hu klinické studie jim pom?že zbavit se alespo? ?ásti obav.
Za prvé, pacienti, ú?astnící se studie, se lé?í na stejných místech, na kterých je poskytována standardní lé?ba - v ordinacích léka??, univerzitních klinikách, nemocnicích.
B?hem studie budete spolupracovat s mnoha odborníky, jako jsou léka?i, zdravotní sestry, sociální pracovníci a další odborníci ve zdravotnictví r?zných specializací. Všichni mají na z?eteli dobro pacient? a d?lají vše pot?ebné k ochran? soukromí a zdraví pacient?.
Za druhé, zdraví ú?astník? studie je pe?liv? monitorováno a je o n? dob?e pe?ováno. Údaje
o zdravotním stavu a ú?asti ve studii jsou pe?liv? zaznamenávány. Každý ú?astník studie obdrží konkrétní pokyny k pr?b?hu studie a harmonogram kontrolních vyšet?ení a kdy je t?eba se k nim dostavit.
Je možné, že jako ú?astník studie, se podrobujete více léka?ským vyšet?ením a test?m, než je obvyklé. Jejich ú?elem je sledovat vývoj a sb?r studijních dat. Samoz?ejm?, s n?kterými testy m?že být spojeno ur?ité riziko, p?ínosy nebo nepohodlí. A?koliv to m?že být nep?íjemné, je to nutné, nebo? tyto testy a vyšet?ení pomáhají zjistit pracovník?m výzkumu, jaký je Váš zdravotní stav b?hem studie.
Jestliže se v pr?b?hu studie zjistí, že pro Vás lé?ba není vhodná, budete ze studie vy?azeni, aniž by to na Vás m?lo nep?íznivý vliv. Léka? provád?jící studii Vás seznámí s dalšími možnostmi lé?by. Pro výzkumný tým, etickou komisi a sponzory studie je vždy nejd?ležit?jším cílem zdraví a dobrý pocit pacient?.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.