Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+je+konflikt+z%c3%a1jmu%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fco-je-konflikt-z%c3%a1jmu-video.html
Email Video

Co je konflikt zájmu?

Clip Number: 8 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Léka??m provád?jícím studii i dalším ve studii zaangažovaným osobám záleží na zdraví
a bezpe?nosti pacient?. Mohou mít však i jiné zájmy.
M?že se nap?íklad stát, že léka? provád?jící studii bude p?ímo nebo nep?ímo finan?n? zainteresovaný na výsledku studie. Nap?íklad, když léka? vlastní akcie spole?nosti, která testuje nový lék, nebo když dostává odm?nu za služby od výrobce zdravotnického za?ízení. V závislosti na vztahu výzkumník? s firmou mohou mít zisk, pokud klinická studie objeví novou úsp?šnou lé?bu a firma z toho bude ?erpat zisky.
N?kdy m?že dojít ke konflikt?m r?zných zájm? léka?e. To se nazývá „konflikt zájm?".
Máte právo být informován, jaký je stanoven postup p?i ?ešení konfliktu zájm? v míst?, kde se výzkum provádí. M?žete se rovn?ž zeptat léka?e provád?jícího studii a dalších ?len? týmu, jak jsou na výzkumu zainteresování. Máte-li podez?ení, že m?že docházet ke konfliktu zájm?, m?žete o tom informovat léka?e, který není ?lenem výzkumného týmu.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.