Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+je+klinick%c3%a1+studie%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fco-je-klinick%c3%a1-studie-video.html
Email Video

Co je klinická studie?

Clip Number: 1 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Klinická studie je organizovaný zp?sob léka?ských výzkum? s cílem zjišt?ní více informací o konkrétním léku, vakcín? nebo jiného typu lé?by. Výsledky studie se používají jako odpov?? na d?ležité otázky týkající se lé?by, nap?íklad,
* Je to bezpe?né?
* Je to efektivní?
* Jaké jsou možné vedlejší ú?inky?
Klinické studie jsou navrženy za ú?elem testování r?zných produkt? a myšlenek organizovaným zp?sobem tak, aby výsledné informace byly co nejp?esn?jší. Klinické studie se ?ídí stanovenými pravidly, aby u pacient? nedošlo k poškození zdraví.
Díky klinickým studiím jsme byli schopni odpov?d?t na ?adu d?ležitých otázek. Dozv?d?li jsme se nap?íklad, že užívání aspirinu je dobré, pokud máte srde?ní slabost a že mamogram pomáhá odhalit rakovinu prsu.
Klinický výzkum obsahuje ?adu nejistot a m?že mít rizika. Avšak za p?edpokladu, že je provád?na správn?, je klinická studie nejjist?jším a nejefektivn?jším zp?sobem p?i zjiš?ování bezpe?n?jší a lepší lé?by mnoha onemocn?ní.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.