Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Slowniczek+badan+klinicznych+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fslowniczek-badan-klinicznych-video.html
Email Video

Slowniczek badan klinicznych

Clip Number: 2 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
W omówieniach bada? klinicznych zetkn?? si? mo?na z kilkoma powszechnie stosowanymi terminami, takimi jak:
* protokó?,
* placebo,
* podwójnie ?lepa lub podwójnie zamaskowana próba.
Postaramy si? teraz przybli?y? znaczenie tych terminów.
Protokó? to zbiór regu?, wed?ug których badanie kliniczne musi by? prowadzone. Protokó? opisuje czynno?ci wykonywane w trakcie badania, kryteria doboru uczestników i czas trwania badania. Zawiera równie? harmonogram bada? i zabiegów wykonywanych w trakcie badania oraz informacje o stosowanych terapiach i lekach.
Placebo to nieaktywna tabletka lub inny sposób leczenia, która, obiektywnie bior?c, nie ma ?adnego wp?ywu na stan zdrowia pacjenta. W niektórych badaniach klinicznych jedna grupa uczestników przyjmuje placebo, a inna grupa przyjmuje badany lek. Skutki dzia?ania nowego leku porównuje si? ze skutkami wyst?puj?cymi u osób przyjmuj?cych placebo, co pozwala oceni? bezpiecze?stwo i skuteczno?? nowego leku.
W próbie podwójnie ?lepej lub podwójnie zamaskowanej ani ochotnicy bior?cy udzia? w badaniu, ani lekarz prowadz?cy nie wiedz?, czy pacjent otrzymuje nowy lek, lek stosowany standardowo, czy placebo. Dzi?ki temu oczekiwania pacjenta i lekarza prowadz?cego nie wp?ywaj? na wyniki badania.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.