Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Pytania%2c+jakie+warto+zadac+zespolowi+prowadzacemu+badanie+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fpytania%2c-jakie-warto-zadac-zespolowi-prowadzacemu-badanie-video.html
Email Video

Pytania, jakie warto zadac zespolowi prowadzacemu badanie

Clip Number: 12 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Oto niektóre z pyta?, jakie warto zada?, rozwa?aj?c swój udzia? w badaniu klinicznym:
* W jakim celu prowadzone jest badanie?
* Kto oceni? projekt badania i wyda? na nie zezwolenie?
* Kto finansuje badanie?
* Na czym polega badanie?
* Jakie testy b?d? wykonywane i jakie metody leczenia b?d? stosowane?
* Jakich leków i terapii nie wolno stosowa? w trakcie udzia?u w badaniu klinicznym?
* W jaki sposób sprawdzane s? dane badania i bezpiecze?stwo pacjentów?
* Dok?d trafiaj? informacje uzyskane w trakcie badania?
* Jakie mam alternatywne mo?liwo?ci i jakie s? ich zalety oraz wady?
* Jak udzia? w badaniu wp?ywa?by na mój tryb ?ycia?
* Jakich zagro?e? lub skutków ubocznych mog? spodziewa? si? w zwi?zku z badaniem?
* Jak d?ugo potrwa badanie kliniczne?
* Czy musz? ponosi? jakie? koszty w zwi?zku z badaniem?
* Jakie b?d? mie? zapewnione leczenie, je?li doznam szkody na zdrowiu w wyniku udzia?u w badaniu?
* Jakie d?ugookresowe kontrole stanu zdrowia s? przewidziane w badaniu?
W dzisiejszej prezentacji poruszyli?my wi?kszo?? z tych wa?nych zagadnie?. Im wi?cej wiedz? Pa?stwo na temat badania, tym silniejsze podstawy b?dzie mie? Pa?stwa decyzja o wzi?ciu b?d? niewzi?ciu w nim udzia?u.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.