Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Proces+uzyskiwania+swiadomej+zgody+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fproces-uzyskiwania-swiadomej-zgody-video.html
Email Video

Proces uzyskiwania swiadomej zgody

Clip Number: 5 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Proces uzyskiwania ?wiadomej zgody ma na celu zapewnienie ochrony osobom bior?cych udzia? w badaniach klinicznych. Proces ten wymusza na badaczach udzielenie szczegó?owych wyja?nie? osobom rozwa?aj?cym udzia? w badaniu oraz omówienie z nimi nurtuj?cych ich pyta? i w?tpliwo?ci. Dysponuj?c odpowiedni? wiedz? na temat badania, potencjalni uczestnicy mog? ?wiadomie podj?? najlepsz? dla nich decyzj? o udziale.
Po zapoznaniu si? z t? prezentacj? i tre?ci? formularza ?wiadomej zgody b?d? Pa?stwo mieli okazj? do rozmowy z lekarzem prowadz?cym i zadawania pyta?. Mog? Pa?stwo tak?e przed ewentualnym udzieleniem zgody ponownie obejrze? prezentacj? filmow?. Je?li zdecyduj? si? Pa?stwo na udzia? w badaniu, poprosimy o podpisanie pisemnej wersji formularza zgody na potwierdzenie, ?e wszelkie w?tpliwo?ci zosta?y zadowalaj?co wyja?nione, i ?e chc? Pa?stwo uczestniczy? w badaniu.
Pa?stwa zgoda na przyst?pienie do badania lub kontynuowanie udzia?u jest ca?kowicie dobrowolna. Podejmijcie Pa?stwo decyzj? najlepsz? dla SIEBIE, nie ulegajcie jakiejkolwiek presji ze strony przyjació?, rodziny ani lekarzy. Osoby prowadz?ce badanie doskonale wiedz?, jak wa?na jest to decyzja, i zapewni? Pa?stwu pomoc i opiek? niezale?nie od tego, jaka ona b?dzie.
Proces ?wiadomej zgody nie ko?czy si? z chwil? przyst?pienia do badania. Ju? w trakcie badania b?d? otrzymywa? Pa?stwo wszelkie nowe informacje o stosowanej terapii. Mo?liwe, ?e na ich podstawie zmieni? Pa?stwo decyzj? co do udzia?u w badaniu. Podpisanie formularza zgody nie zobowi?zuje Pa?stwa do uko?czenia badania. W dowolnej chwili mog? si? Pa?stwo z niego wycofa?.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.