Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Poszczeg%c3%b3lne+fazy+badan+klinicznych+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fposzczeg%c3%b3lne-fazy-badan-klinicznych-video.html
Email Video

Poszczególne fazy badan klinicznych

Clip Number: 3 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Badania kliniczne s? zwykle podzielone na kilka faz. Ka?da faza ukierunkowana jest na nieco inne zagadnienia, jednak wszystkie przybli?aj? zespó? badawczy do celu, jakim jest opracowanie nowej lub udoskonalonej terapii.
W fazie 1. nowy lek lub metod? leczenia testuje si? na ma?ej grupie osób — zwykle od oko?o 20 do 80. Wcze?niej jednak nowa terapia testowana jest laboratoryjnie i na zwierz?tach pod wzgl?dem bezpiecze?stwa, i wiadomo o niej, ?e potencjalnie mo?e by? przydatna w leczeniu ludzi. Terapi? wcze?niej zg?oszono tak?e do rz?dowej instytucji nadzoru i dopuszczono do testów z udzia?em ludzi.
Faza ta ma na celu stwierdzenie, czy terapia jest bezpieczna dla ludzi, a je?li tak, to jakie nale?y stosowa? dawki i jak? drog? je podawa?. Uczestnicy tej fazy badania s? bardzo uwa?nie obserwowani, a badacze rejestruj? i analizuj? wszelkie skutki uboczne, wyst?puj?ce po za?yciu badanego leku.
W fazie 2. lek lub terapi? stosuje si? u wi?kszej grupy osób. Niekiedy uwzgl?dnia si? tak?e grup? placebo, czyli grup? osób, które nie stosuj? nowej terapii. G?ównym celem tej fazy jest ustalenie, czy nowa terapia jest rzeczywi?cie skuteczna w leczeniu choroby, na któr? cierpi? uczestnicy. W fazie tej prowadzone s? te? dalsze badania nad bezpiecze?stwem leku lub terapii, a wszelkie skutki uboczne s? dok?adnie analizowane.
W badaniach klinicznych fazy 3. bierze udzia? du?a grupa osób. Uczestnicy fazy 3. s? zwykle losowo przydzielani do ró?nych grup. Do jednej grupy przyjmuj?cej nowy lek mo?e nale?e? nawet kilka tysi?cy osób.
W innej badanej grupie stosowane jest standardowe leczenie skierowane przeciw tej samej chorobie, lub w grupie tej podaje si? placebo. Jest to tak zwana „grupa kontrolna". Skutki uboczne i powodzenie leczenia u osób stosuj?cych now? terapi? porównuje si? z wynikami w grupie kontrolnej. Na tej podstawie badacze mog? lepiej oceni?, czy nowa terapia jest faktycznie bardziej bezpieczna i skuteczna.
W trakcie tej fazy badacze w dalszym ci?gu zbieraj? informacje o skutkach ubocznych, cz?stotliwo?ci ponownych zachorowa? oraz wp?ywie leczenia na jako?? i d?ugo?? ?ycia pacjentów.
Po zako?czeniu bada? fazy 3. lek mo?e zosta? zg?oszony rz?dowym instytucjom nadzoru do ostatecznego zatwierdzenia.
Niekiedy ju? po zatwierdzeniu nowej terapii przeprowadza si? dodatkowe badania kliniczne. S? to tak zwane badania kliniczne fazy 4. Istnieje wiele powodów prowadzenia takich bada?. Jednym z nich jest badanie skuteczno?ci terapii u ró?nych grup pacjentów, np. grup wiekowych lub ras. Zbierane s? tak?e informacje na temat d?ugoterminowych skutków terapii.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.