Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Panstwa+prawa+jako+uczestnika+badania+klinicznego+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fpanstwa-prawa-jako-uczestnika-badania-klinicznego-video.html
Email Video

Panstwa prawa jako uczestnika badania klinicznego

Clip Number: 11 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Jako uczestnik badania klinicznego maj? Pa?stwo okre?lone prawa, w tym prawo do:
* informacji o charakterze i celu badania;
* wyja?nie? dotycz?cych procedur wykonywanych w trakcie badania oraz stosowanych w nim leków;
* informacji o niedogodno?ciach i ryzyku, jakich mo?na si? spodziewa?;
* informacji o alternatywnych metodach leczenia, które mog?yby by? dla Pa?stwa korzystne, a tak?e o zwi?zanym z nimi ryzyku i korzy?ciach;
* informacji o metodach leczenia dost?pnych na wypadek powik?a? w trakcie badania.
Maj? Pa?stwo tak?e prawo do:
* zadawania pyta? o procedury i leki stosowane w badaniu;
* wycofania si? z badania w dowolnym terminie i bez ponoszenia negatywnych konsekwencji;
* otrzymania kopii podpisanego i datowanego formularza ?wiadomej zgody;
* podj?cia decyzji o wzi?ciu b?d? niewzi?ciu udzia?u w badaniu w sposób niewymuszony, na podstawie uczciwie podanych informacji, bez niepo??danych wp?ywów zewn?trznych.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.