Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Na+czym+polega+konflikt+interes%c3%b3w%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fna-czym-polega-konflikt-interes%c3%b3w-video.html
Email Video

Na czym polega konflikt interesów?

Clip Number: 8 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Lekarzom prowadz?cym i innym osobom zaanga?owanym w badanie kliniczne zale?y na zdrowiu i bezpiecze?stwie pacjentów. Maj? oni jednak na uwadze tak?e inne wzgl?dy.
Mo?e si? na przyk?ad zdarzy?, ?e lekarz prowadz?cy b?dzie bezpo?rednio lub po?rednio zainteresowany finansowo wynikiem badania klinicznego. Na przyk?ad wtedy, gdy lekarz jest posiadaczem akcji firmy testuj?cej nowy lek lub gdy otrzymuje wynagrodzenie za us?ugi dla producenta urz?dzenia medycznego. W zale?no?ci od charakteru relacji badaczy z firm? mog? oni odnie?? korzy?ci finansowe, je?li badanie kliniczne wyka?e skuteczno?? nowej terapii, a firma b?dzie z niej czerpa? zyski.
Niekiedy mo?e wyst?powa? konflikt mi?dzy ró?nymi interesami jednego lekarza. Mówimy wówczas o „konflikcie interesów".
W pe?ni zasadne jest pytanie o polityk? post?powania w wypadku konfliktu interesów, jaka obowi?zuje w placówce prowadz?cej badanie. Mog? Pa?stwo tak?e zapyta? lekarza prowadz?cego lub innych cz?onków zespo?u o ich motywacje zwi?zane z prowadzeniem badania. Je?li podejrzewaj? Pa?stwo, ?e mo?e istnie? konflikt interesów, mog? Pa?stwo porozmawia? z lekarzem, który nie nale?y do zespo?u prowadz?cego badanie.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.