Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Jak+w+praktyce+wyglada+udzial+w+badaniu+klinicznym%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fjak-w-praktyce-wyglada-udzial-w-badaniu-klinicznym-video.html
Email Video

Jak w praktyce wyglada udzial w badaniu klinicznym?

Clip Number: 7 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Niektórzy pacjenci maj? bardzo powa?ne w?tpliwo?ci co do udzia?u w badaniu. Obawiaj? si? o swoje bezpiecze?stwo, podejrzewaj?c, ?e mog? pa?? ofiar? eksperymentów. Poznanie przebiegu badania pomo?e w wyja?nieniu przynajmniej cz??ci z tych obaw.
Po pierwsze, uczestnicy badania klinicznego otoczeni s? opiek? medyczn? w tych samych placówkach, co zwykle — w gabinetach lekarskich, klinikach akademickich i szpitalach.
W trakcie badania pacjent wspó?pracuje z kilkoma osobami z personelu medycznego, takimi jak lekarze, piel?gniarki, pracownicy spo?eczni oraz inni specjali?ci. Wszyscy oni maj? na wzgl?dzie dobro pacjentów i czyni? wszystko, by chroni? ich prywatno?? i dobre samopoczucie.
Po drugie, uczestnicy badania klinicznego s? ?ci?le monitorowani i otoczeni opiek?. Dane o stanie zdrowia ka?dego pacjenta i jego udziale w badaniu s? skrupulatnie rejestrowane. Ka?dy uczestnik otrzymuje szczegó?owe instrukcje post?powania w trakcie badania oraz harmonogram wizyt kontrolnych w przychodni.
Z regu?y uczestnicy badania cz??ciej ni? zwykle poddawani s? badaniom lekarskim i testom. Maj? one na celu ?ledzenie post?pów i zbieranie danych naukowych. Oczywi?cie z niektórymi badaniami zwi?zane s? pewne zagro?enia, korzy?ci lub niewygody. Mimo to testy i badania pomagaj? zespo?owi prowadz?cemu badanie w bie??cej ocenie stanu zdrowia uczestników.
Je?li w trakcie badania klinicznego prowadz?ce je osoby uznaj?, ?e taka forma terapii nie le?y w Pa?stwa interesie, zostan? Pa?stwo wycofani z badania. W takiej sytuacji mo?liwe b?dzie omówienie z Lekarzem prowadz?cym innych sposobów leczenia. Pa?stwa zdrowie i dobre samopoczucie s? zawsze nadrz?dnym celem zespo?u prowadz?cego badanie, komisji etycznej i sponsora badania.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.