Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Czy+moge+wczesniej+wycofac+sie+z+badania%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fczy-moge-wczesniej-wycofac-sie-z-badania-video.html
Email Video

Czy moge wczesniej wycofac sie z badania?

Clip Number: 13 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ju? po rozpocz?ciu udzia?u w badaniu klinicznym mog? Pa?stwo w dowolnej chwili zmieni? zdanie i wycofa? si? z niego.
Ponadto, je?li w trakcie badania pojawi? si? nowe informacje, mog?ce mie? wp?yw na Pa?stwa stan zdrowia lub decyzj? o dalszym udziale w badaniu, zostan? one Pa?stwu przekazane. Uczestnicy bada? klinicznych powinni by? zawsze dok?adnie poinformowani o wszelkich istotnych faktach.
Decyzj? o wcze?niejszym wycofaniu Pa?stwa z badania mo?e podj?? tak?e Lekarz prowadz?cy. Mo?e si? tak zdarzy?, je?li:
* W trakcie badania wyst?pi? problemy zagra?aj?ce bezpiecze?stwu Pa?stwa lub ca?ej grupy uczestników badania.
* B?d? Pa?stwo potrzebowa? leczenia, które jest niedozwolone u uczestników badania.
* Lekarz prowadz?cy lub koordynator badania uzna, ?e nie wywi?zuj? si? Pa?stwo z obowi?zków uczestnika badania i Pa?stwa dalszy udzia? w nim by?by ryzykowny.
* Zajdzie Pani w ci???.
* Badanie kliniczne zostanie przerwane z innych powodów.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.