Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Czy+kwalifikuje+sie+do+udzialu+w+badaniu%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fczy-kwalifikuje-sie-do-udzialu-w-badaniu-video.html
Email Video

Czy kwalifikuje sie do udzialu w badaniu?

Clip Number: 9 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Pacjenci dopuszczeni do udzia?u w badaniu klinicznym musz? spe?nia? pewne kryteria. Nale?? do nich takie czynniki, jak wiek, przebyte choroby i aktualny stan zdrowia. Dlatego osoby prowadz?ce badanie kliniczne prawdopodobnie zadadz? Pa?stwu kilka pyta?, aby ustali?, czy spe?niaj? Pa?stwo podstawowe kryteria udzia?u w badaniu. Narzucenie pewnych kryteriów, jakie musz? spe?ni? uczestnicy, pozwala na uzyskanie bardziej dok?adnych wyników, a jednocze?nie zapewnia uczestnikom wi?ksze bezpiecze?stwo.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.