Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Czy+badania+kliniczne+sa+bezpieczne%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fczy-badania-kliniczne-sa-bezpieczne-video.html
Email Video

Czy badania kliniczne sa bezpieczne?

Clip Number: 6 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Poniewa? udzia? w badaniu klinicznym wi??e si? z pewnym ryzykiem, badania takie musz? podlega? pewnym regu?om i przepisom, zapewniaj?cym maksymalne bezpiecze?stwo pacjentom.
Na przyk?ad w Stanach Zjednoczonych ka?de badanie kliniczne musi uzyska? akceptacj? komisji etycznej o nazwie Institutional Review Board. Równie? w Europie wszystkie badania kliniczne zatwierdzane s? przez komisje etyczne. Komisje etyczne stoj? na stra?y bezpiecze?stwa pacjentów bior?cych udzia? w badaniach klinicznych.
W sk?ad komisji wchodz? naukowcy, lekarze i przedstawiciele lokalnych spo?eczno?ci niezwi?zani ze s?u?b? zdrowia. Komisja etyczna weryfikuje badanie, sprawdzaj?c, czy jest prawid?owo zaplanowane, czy pacjenci maj? zapewnion? nale?yt? ochron?, i czy ryzyko nie jest zbyt du?e w stosunku do potencjalnych korzy?ci. Po rozpocz?ciu badania komisja etyczna stale je monitoruje, zwracaj?c uwag? na bezpiecze?stwo uczestników.
Do przyj?tych zasad prowadzenia bada? klinicznych nale?y te? opiniowanie planu badania przez pracowników instytucji badawczej. Opinia dotyczy kwestii etycznych, bezpiecze?stwa i warto?ci naukowej badania. Instytucja prowadz?ca badanie powinna na bie??co monitorowa? uzyskiwane dane i bezpiecze?stwo pacjentów.
Proces uzyskiwania ?wiadomej zgody, o którym mówimy w g?ównej prezentacji, jest kolejnym elementem chroni?cym pacjentów. Dzi?ki niemu pacjenci mog? dok?adnie pozna? ró?ne aspekty badania, zanim zdecyduj?, czy chc? w nim uczestniczy?.
Na koniec jeszcze jedna wa?na sprawa: bior?c udzia? w jednym badaniu, NIE nale?y uczestniczy? w ?adnych innych badaniach klinicznych bez zgody lekarza prowadz?cego. Pozwoli to unikn?? ewentualnych urazów wynik?ych z pobierania dodatkowych próbek krwi, wykonywania dodatkowych zdj?? rentgenowskich, interakcji mi?dzy badanymi lekami i podobnych zagro?e?.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.