Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+to+jest+badanie+kliniczne%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fco-to-jest-badanie-kliniczne-video.html
Email Video

Co to jest badanie kliniczne?

Clip Number: 1 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Badanie kliniczne lub próba kliniczna to zorganizowana forma bada? naukowych nad konkretnym lekiem, szczepionk? lub inn? form? terapii. Na podstawie wyników badania klinicznego mo?na uzyska? odpowiedzi na wiele pyta? dotycz?cych badanej terapii, na przyk?ad:
* Czy jest bezpieczna?
* Czy jest skuteczna?
* Jakie s? mo?liwe skutki uboczne?
Badania kliniczne maj? na celu testowanie produktów i nowych metod leczenia w sposób uporz?dkowany, tak aby uzyskane informacje by?y jak najdok?adniejsze. Ponadto badania takie musz? by? prowadzone wed?ug regu? gwarantuj?cych bezpiecze?stwo pacjentom.
Dzi?ki badaniom klinicznym poznali?my odpowiedzi na wiele wa?nych pyta?. Dowiedzieli?my si?, na przyk?ad, ?e przyjmowanie aspiryny jest korzystne w przypadku zawa?u serca, i ?e badania mammograficzne pomagaj? w wykrywaniu raka sutka.
W badaniach klinicznych mamy do czynienia z wieloma niewiadomymi. Nie mo?na te? wykluczy? ryzyka. Jednak prawid?owo prowadzone badania kliniczne to najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób weryfikacji i doskonalenia nowych, lepszych sposobów leczenia wielu chorób i zaburze?.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.