Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Bir+%c3%87alismanm+I%c3%a7inde+Olmak+Nasil+Bir+Seydir%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2fbir-%c3%a7alismanm-i%c3%a7inde-olmak-nasil-bir-seydir-video.html
Email Video

Bir Çalismanm Içinde Olmak Nasil Bir Seydir?

Clip Number: 7 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Baz? insanlar, bir çal??maya kat?lmak konusunda karars?zd?rlar. Üzerilerinde deney yap?laca??ndan korkar ve güvenliklerinden endi?e duyarlar. Bir ara?t?rma çal??mas? içinde neler oldu?unu anlamak bu endi?eleri gidermeye yard?mc? olabilir.
Öncelikle, çal??maya kat?lan hastalar, muayenehaneler, üniversite t?p merkezleri veya hastaneler gibi standart tedavilerin uyguland??? yerlerde bak?m görürler.
Çal??ma süresince, birçok farkl? uzmanl?k alan?ndan doktorlar, hem?ireler, sosyal hizmetliler ve di?er sa?l?k uzmanlar? gibi birçok profesyonel ki?i ile çal???rs?n?z. Bu ki?iler sizin yarar?n?z için birlikte çal??maktad?r ve gizlili?ini ve sa?l???n?z? korumak için gereken her ?eyi yapacaklard?r.
?kincisi, bir ara?t?rma çal??mas?na kat?ld???n?zda yak?ndan izlenir ve bak?m al?rs?n?z. Sa?l???n?z ve çal??maya kat?l?m?n?zla ilgili veriler özenle kaydedilir. Çal??ma süresince yaman?z gerekenler ve izleme randevular? için klini?e ne zaman gitmeniz gerekti?iyle ilgili bilgiler verilir.
Çal??man?n bir parças? olarak, normalden daha fazla muayene ve test edilebilirsiniz. Bu hem ilerlemenizi izlemek hem de çal??ma verilerini toplama amaçl?d?r. Elbette, baz? testler kendilerine göre bir tak?m riskler, yararlar veya rahats?zl?klar getirebilir. Rahats?zl?k verseler de, bu testler ve muayeneler ara?t?rma ekibinizin çal??ma süresince genel sa?l?k durumunuzu tam olarak bilmelerini sa?lamaya yard?mc? olur.
Çal??ma s?ras?nda bir tedavinin sizin yarar?n?za olmad??? hissedilirse, herhangi bir sorun ya?anmadan çal??madan ç?kart?l?rs?n?z. Bu durumda, Çal??ma Doktoruyla di?er seçenekler hakk?nda görü?ebilirsiniz. Sa?l???n?z ve iyili?iniz, ara?t?rma ekibinin, etik komitesinin ve çal??ma sponsorunun her zaman ana hedefidir.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.