Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Bilgilendirilmis+Olur+Islemi+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2fbilgilendirilmis-olur-islemi-video.html
Email Video

Bilgilendirilmis Olur Islemi

Clip Number: 5 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Bilgilendirilmi? olur i?lemi, ara?t?rma çal??malar?na kat?lan ki?ileri korumaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi?tir. Bu i?lem, ara?t?rmac?lar?n çal??maya kaydolmay? dü?ünen ki?ilerle görü?üp çal??may? eksiksiz aç?klamalar?n? gerektirir. Bilgilendirilmi? olur i?lemi, ki?ilerin çal??man?n tüm detaylar?n? anlamalar?na yard?mc? olarak, kat?l?mlar? ile ilgili en do?ru karar? almalar?na olanak tan?r.
Sunumu izledikten ve bilgilendirilmi? olur formunu okuduktan sonra, Çal??ma Doktoru ile görü?erek sorular?n?z? iletebilirsiniz. Olurunuzu vermeden önce, sunum videosunu yeniden izlemek isteyebilirsiniz. Çal??maya kaydolmaya karar verirseniz, verilen bilginin sizin için yeterli oldu?unu ve kat?lmak istedi?inizi do?rulayan yaz?l? bir olur formu imzalars?n?z.
Olurunuz veya devam etme karar?n?z, tamamen iste?inize ba?l?d?r. KEND?N?Z için en iyi olana karar vermeli, arkada?lar?n?z, aileniz veya sa?l?k uzmanlar?n?za kar?? bask? alt?nda hissetmemelisiniz. Ara?t?rma ekibi bunun önemli bir karar oldu?unun fark?ndad?r ve karar?n?z ne olursa olsun sizi desteklerler.
Bilgilendirilmi? olur i?lemi sürekli bir i?lemdir. Çal??maya kat?l?rsan?z, tedaviniz hakk?nda, çal??mada kalma iste?inizi etkileyebilecek yeni bir bilgi oldu?unda bunlar size verilmeye devam eder. Bilgilendirilmi? olur formunu imzalamak, sizi çal??maya ba?l? tutmaz. ?stedi?iniz zaman çal??madan ayr?lmay? seçebilirsiniz.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.