Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Arastirma+Ekibine+Sorulacak+Sorular+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2farastirma-ekibine-sorulacak-sorular-video.html
Email Video

Arastirma Ekibine Sorulacak Sorular

Clip Number: 12 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Bir ara?t?rma çal??mas?na kat?lmay? dü?ünüyorsan?z, a?a??daki sorular? sorman?z ak?ll?ca olacakt?r:
* Amac? nedir?
* Çal??may? kim denetledi ve onaylad??
* Çal??may? kim finanse ediyor?
* Çal??ma neler içeriyor?
* Ne tip testler ve tedaviler uygulanacak?
* Çal??ma süresince al?nmas? yasak olan ilaçlar veya tedaviler hangileridir?
* Çal??ma verileri ve hasta güvenli?i nas?l kontrol edilecek?
* Çal??madan elde edilecek bilgi nereye gidecek?
* Di?er seçeneklerim nelerdir ve bunlar?n avantaj ve dezavantajlar? nelerdir?
* Çal??ma benim günlük hayat?m? nas?l etkileyebilir?
* Çal??madan bekleyebilece?im potansiyel riskler ve yan etkiler nelerdir?
* Çal??ma ne kadar sürecek?
* Bana herhangi bir maliyeti olacak m??
* Ara?t?rman?n sonucunda zarar görürsem, hangi tedavi uygulanacak?
* Çal??man?n bir parças? olarak ne tip bir uzun dönemli izleme bak?m? olacakt?r?
Bugünkü sunumumuz bu önemli konular?n ço?unu içermektedir. Çal??ma hakk?nda mümkün oldu?unda çok bilgi sahibi olarak, kat?l?p kat?lmamak konusunda en do?ru karar? alabilirsiniz.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.