Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Arastirma+%c3%87alismasi+S%c3%b6zl%c3%bcg%c3%bc+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2farastirma-%c3%a7alismasi-s%c3%b6zl%c3%bcg%c3%bc-video.html
Email Video

Arastirma Çalismasi Sözlügü

Clip Number: 2 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ara?t?rma çal??malar?yla ilgili daha fazla bilgi edindikçe, çal??man?n bölümlerini aç?klayan birkaç kelime ile kar??la?abilirsiniz, örne?in:
* Protokol
* Plasebo
* Ve çift kör veya çift maskeli.
?imdi bunlar?n ne anlama geldi?ini üzerinde dural?m.
Protokol, ara?t?rma çal??mas?n?n uymas? gereken kurallar dizisidir. Protokol, çal??ma süresince nelerin olaca??n?, kimin kat?labilece?ini ve çal??man?n ne kadar sürmesinin beklendi?ini belirtir. Ayr?ca, çal??ma boyunca gerçekle?tirilecek testler ve prosedürlere ait bir plan ve verilecek tedavi veya ilaçlar? içerir.
Plasebo, ki?inin durumu üzerinde gerçekte hiçbir etkisi olmayan, etkisiz bir hap veya tedavidir. Baz? ara?t?rma çal??malar?nda, bir gruba plasebo verilirken, di?er gruba da yeni ilaç verilir. Yeni ilac?n güvenlili?ini ve etkinli?ini ara?t?rmak amac?yla, yeni ilac?n etkileri plasebonun etkileriyle kar??la?t?r?l?r.
Çift kör veya çift maske bir çal??mada, ne çal??madaki gönüllü ne de Çal??ma Doktoru hastan?n yeni ilac? m?, standart ilac? m?, yoksa plaseboyu mu ald???n? bilir. Böylece, hastan?n ve Çal??ma Doktorunun beklentilerinin çal??man?n sonuçlar?n? etkilemesi önlenir.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.