Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Arastirma+%c3%87alismalarmm+Maliyetini+Kim+Karsilar%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2farastirma-%c3%a7alismalarmm-maliyetini-kim-karsilar-video.html
Email Video

Arastirma Çalismalarmm Maliyetini Kim Karsilar?

Clip Number: 4 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ara?t?rma çal??malar?n?n maliyetini çok çe?itli organizasyonlar ve ki?iler üstlenir, örne?in:
* Hekimler
* T?bbi kurulu?lar
* Vak?flar
* Gönüllü gruplar
* T?bbi cihaz üreticileri
* Ve ilaç ?irketleri.
Bu organizasyonlar ara?t?rmalar?n maliyetini üstlendiklerinden, genellikle tüm muayeneler, testler, tedaviler ve izleme bak?mlar?n?n masraflar?n? kar??lar. Bu en yayg?n düzenleme olmakla birlikte, her zaman geçerli olmayabilir. Bu yüzden, kat?ld???n?z çal??man?n nas?l finanse edildi?i hakk?nda bilgi almak için Çal??ma Doktorunuzla görü?meyi ihmal etmeyin.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.