Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Arastirma+%c3%87alismalarmm+Farkh+Fazlari+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2farastirma-%c3%a7alismalarmm-farkh-fazlari-video.html
Email Video

Arastirma Çalismalarmm Farkh Fazlari

Clip Number: 3 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ara?t?rma çal??malar? genellikle birkaç farkl? faza ayr?l?r. Her faz farkl? bir noktaya odaklan?r, ancak hepsi esas hedef olan yeni veya geli?mi? bir tedavi bulmaya yöneliktir.
Faz 1'de, yeni bir ilaç veya tedavi genellikle yakla??k 20 ila 80 ki?iden olu?an küçük bir grup üzerinde test edilir. Yeni tedavi zaten laboratuvarda ve hayvanlar üzerinde test edilmi? ve insanlara yard?mc? olma potansiyeli ta??d???n? göstermi?tir. Ayr?ca, devletin düzenleme kurumuna bildirilerek, insanlar üzerinde denenmesi için onay al?nm??t?r.
Bu faz?n amac?, tedavinin insanlar için güvenli olup olmad???n? ve e?er güvenli ise, ne kadar ve nas?l kullan?lmas? gerekti?ini ö?renmektir. Bu faza kat?lanlar yak?ndan izlenir ve ara?t?rmac?lar çal??ma ilac?n? ald?ktan sonraki her türlü yan etkiyi kaydeder ve incelerler.
Faz 2'de, ilaç veya tedavi daha büyük bir gruba uygulan?r. Ayr?ca yeni tedaviyi almayan bir plasebo grubuna da yer verilebilir. Bu faz?n temel amac?, yeni tedavinin, hastan?n hastal??? veya t?bbi durumunu tedavi etmekte gerçekten etkili olup olmad???n? ö?renmektir. ?lac?n veya tedavinin güvenlili?i, bu fazda da test edilmeye devam eder ve her türlü yan etki dikkatle incelenir.
Faz 3 çal??malar?na daha geni? bir gruba yer verilir. Faz 3'e kat?lanlar genellikle rasgele farkl? gruplara tayin edilirler. Gruplardan birinde say?lar? birkaç bini bulabilen ki?iye yeni tedavi verilir.
Di?er gruba, ayn? t?bbi durum için standart tedavi uygulan?r veya plasebo verilir. Buna "kontrol" grubu ad? verilir. Yeni tedavinin uyguland??? ki?ilerdeki yan etkiler ve tedavideki ba?ar?lar, kontrol grubundakilerle kar??la?t?r?l?r. Bu, ara?t?rmac?lar?n yeni tedavinin gerçekten daha güvenli ve daha etkili olup olmad???n? anlamalar?na yard?mc? olur.
Bu faz süresince, ara?t?rmac?lar yan etkilerle ilgili bilgi toplamaya devam eder ve ayr?ca durumun ne s?kl?kta tekrar ortaya ç?kt???n? ve tedavinin hastan?n ya?am kalitesi ve ya?am süresi üzerindeki etkilerini incelerler.
Faz 3 sonras?nda çal??malar tamamlanm?? olur, bir ilac?n son onay? için devlete ba?vurulabilir.
Yeni tedavi onayland???nda, ek klinik çal??malarda yap?labilir. Bunlara Faz 4 çal??malar ad? verilir. Bu çal??malar?n yap?lmas?n?n bir dizi nedeni vard?r. Bunlardan biri, tedavinin ayn? ya?ta veya ayn? ?rkta ki?ilerden olu?an farkl? insan gruplar?nda ne kadar etkili oldu?unu bulmakt?r. Tedavinin uzun dönemdeki etkileriyle ilgili bilgi de toplan?r.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.