Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Arastirma+%c3%87alismalari+G%c3%bcvenli+midir%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2farastirma-%c3%a7alismalari-g%c3%bcvenli-midir-video.html
Email Video

Arastirma Çalismalari Güvenli midir?

Clip Number: 6 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Bir ara?t?rma çal??mas? içerisinde bulunmak potansiyel riskler ta??sa da, çal??malar?n hastay? mümkün oldu?unca güvende tutmak için izlemeleri gereken baz? kural ve düzenlemeler vard?r.
Örne?in, Amerika Birle?ik Devletleri'nde, her çal??ma öncelikle IRB ad? verilen Kurumsal Tefti? Kurulu taraf?ndan onaylanmak zorundad?r. Avrupa'da, her çal??ma Etik Komitesi taraf?ndan onaylan?r. IRB veya Etik Komitesi ara?t?rma çal??malar?na kat?lacak hastalar? korumak üzere düzenlenmi?tir.
Bu gruplar bilim insanlar?, doktorlar ve sa?l?k alan?nda çal??mayan bölge ahalisinden olu?ur. IRB ve Etik Komiteleri, bir çal??may? do?ru tasarland???n?, kat?lan hastalar? koruyaca??n? ve ta??d??? risklerin potansiyel yararlar? kar??s?nda makul olup olmad???n? görmek üzere inceler. Çal??ma ba?lad?ktan sonra, IRB veya komite kat?l?mc?lar için hala güvenli oldu?undan emin olmak için izlemeye devam eder.
Bunun ard?ndan, ba?ar?yla sürdürülen tüm çal??malar ara?t?rma tesislerindeki ki?iler taraf?ndan etik, güvenilir ve bilimsel olarak do?rulu?undan emin olmak üzere dikkatle incelenir. Her çal??mada, çal??ma verileri ve hastan?n güvenli?i sürekli olarak izlenmelidir.
Ana sunumda sözü geçen bilgilendirilmi? olur i?lemi de hastalar? korumaya yard?mc? olur. Olur i?lemi, hastalar?n çal??maya kat?l?p kat?lmamama karar? vermeden önce çal??may? tam olarak anlamalar?na yard?mc? olmak üzere düzenlenmi?tir.
Son olarak, çal??maya kat?ld???n?z süre içinde, sa?l?k hizmeti ald???n?z ki?ilerin onay? olmadan ba?ka hiçbir ara?t?rma çal??mas?nda YER ALMAMALISINIZ. Bu kural?n amac? sizi, fazladan kan al?nmas? veya röntgenler gibi nedenlerle görebilece?iniz zarardan, ara?t?rma ilaçlar?ndan kötü etkile?imlerinden veya di?er benzeri tehlikelerden korumakt?r.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.