Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+%c3%87ikar+%c3%87atismasi+Nedir%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2f%c3%a7ikar-%c3%a7atismasi-nedir-video.html
Email Video

Çikar Çatismasi Nedir?

Clip Number: 8 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Çal??ma Doktorlar? ve di?er ara?t?rmac?lar, kat?l?mc?lar?n güvende ve sa?l?kl? olmalar?n? ister. Yine de, gözettikleri ba?ka kazançlar da vard?r.
Örne?in, bazen bir Çal??ma Doktorunun, çal??man?n sonucundan do?rudan veya dolayl? finansal kazan?mlar? olabilir. Çal??ma Doktoru, yeni ilac? test eden ?irketin hissedar? olabilir veya t?bbi cihaz üreten firmaya verdi?i hizmetler kar??l???nda bedel al?yor olabilir. Yat?r?mc?lar, ?irketle olan finansal ba?lar?n?n düzeyine ba?l? olarak, çal??man?n neticesinde yeni ilac?n etkin oldu?u saptan?rsa bundan yarar sa?layabilir ve ?irkette tedavi sayesinde kâr edebilir.
Bazen, bir doktorun sahip oldu?u farkl? kazan?mlar birbirleri ile çat??abilir. Bu durum, "ç?kar çat??mas?" olarak adland?r?l?r.
Ara?t?rman?n gerçekle?tirildi?i yere, ç?kar çat??malar? ile ilgili politikalar?n? sorabilirsiniz. Çal??ma Doktoru veya ara?t?rma ekibinin di?er üyeleriyle de, onlar?n bu çal??madan elde edecekleri kazan?mlar hakk?nda görü?ebilirsiniz. Ç?kar çat??mas? potansiyeli oldu?unu hissederseniz, sorular?n?z? ara?t?r?c?lardan biri olmayan bir doktorla görü?meyi isteyebilirsiniz.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.