Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+%c3%87alismann+Katilumcisi+Olarak+Haklariniz+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2farastirma-%c3%a7alismasi-video%2f%c3%a7alismann-katilumcisi-olarak-haklariniz-video.html
Email Video

Çalismann Katilumcisi Olarak Haklariniz

Clip Number: 11 of 13
Presentation: Arastirma Çalismasi
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Çal??man?n kat?l?mc?s? olarak, a?a??da verilmi? belirli haklara sahipsiniz:
* Çal??man?n yap?s? ve amac? ile ilgili bilgilendirilmek.
* Çal??mada izlenecek prosedürler ve kullan?lacak her türlü ilaç ile ilgili aç?klama almak.
* Do?al olarak kar??la??labilecek her türlü rahats?zl?k ve riskten haberdar edilmek.
* Sizin için faydal? olabilecek her türlü alternatif tedavilerden ve bunlar?n risk ve yararlar?ndan haberdar edilmek.
* Ve çal??ma süresinde komplikasyonlar ya?ad???n?z takdirde, uygulanabilecek t?bbi tedavi ?ekli ile ilgili bilgilendirilmek.
Ayr?ca a?a??daki haklara da sahipsiniz:
* Çal??ma prosedürleri veya ilaçlar hakk?nda sorular sormak.
* Hiçbir zorluk ya?amadan, istedi?iniz an çal??madan çekilmek.
* Olur formunun imzalanm?? ve tarihlenmi? bir kopyas?n? almak.
* Herhangi bir zorlama, hile, aldatma veya karar?n?z üzerinde uygunsuz etkiler alt?nda kalmadan çal??maya kat?l?p kat?lmama karar?n? alma ?ans?na sahip olmak.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.